Co je otevřený teismus?Otázka: Co je otevřený teismus?

Odpověď:
"Otevřený teismus", také známý pod jménem "otevřená teologie" a "Boží otevřenost" je pokusem vysvětlit prvenství Boha ve vztahu k svobodné vůli člověka. Polemika otevřeného teismu je v zásadě o tomhle: lidské bytosti jsou skutečně svobodné; jestli Bůh zcela pozná budoucnost, lidské bytosti nemůžou být skutečně svobodné. Proto Bůh neví absolutně všechno o budoucnosti. Otevřený teismus si myslí, že budoucnost není poznatelná. Tudíž Bůh ví všechno co se vědět dá, ale neví budoucnost.

Otevřený teismus staví tyto doměnky na ty pasáže z Písma, které popisují Boha jak "mnění svůj názor" anebo "je přkvapen" anebo "vypadá, že získal poznání" (Genesis 6:6;22:12; Exodus 32:14; Jonáš 3:10). Ve světle mnohých jiných veršů Bible, které dedeklarují Boží znalost o budoucnosti, tyto verše by měli být chápány tak, že Bůh nám popisuje sebe sama tak, abychom ho mohli pochopit. Bůh ví, jeké budou naše skutky a rozhodnutí, ale "mění Svoje mínění" podle toho co dělá, co je postaveno na tom co děláme my. Boží zklamání z lidského zla neznamená, že o něm nevěděl, že se udá.

V protikladu k otevřenému teismu, Žalm139:4, 16 "Než ještě mám na jazyku slovo, aj, Hospodine, ty to všecko víš ... v knihu tvou všickni oudové jeho zapsáni jsou, i dnové, v nichž formováni byli, když ještě žádného z nich nebylo." Jak mohl Bůh v Starém Zákoně předpovědět spletité detaily o Ježíši Kristu když nepozná budoucnost? Jak může Bůh vůbec garantovat naši věčnou spásu když neví co bude v budoucnosti?

Nakonec, otevřený teismus selhává tam, kde se pokouší vysvětlit nevysvětlitelné - souvislost mezi Boží informovaností a lidskou slobodnou vůlí. Stejně jako extrémní formy Kalvinismu selhávají v tom, že z člověka delají nic víc než naprogramovaného robota; tak otevřený teismus selhává v tom, že odmítá Boží pravdivou vševědoucnost a svrchovanost. Bůh musí být pochopen vírou, protože "Bez víry pak nemožné jest líbiti se jemu" (Židům 11:6a). Otevřený teismus je proto nebiblický. Je to jenom jiná cesta smrtelného člověka aby se pokusil porozumět nesmrtelného Boha. Otevřený teismus by měl být Kristovýmí následovníkmi odmítnut. Ačkoli otevřený teismus je vysvětlením vztahu mezi Boží vševědoucností a lidskou vůlí, toto vysvětlení není biblické.Návrat na českou domovskou stránkuCo je otevřený teismus?