Co je to modlitba za spásu?Otázka: Co je to modlitba za spásu?

Odpověď:
Mnoho lidí se ptá: "Existuje modlitba, která by mi zajistila spasení?" Je důležité si uvědomit, že se nelze spasit skrze modlitu nebo pronášením určitých slov. Bible nezaznamenala osoby, spasené modlitbou. Odříkávání modlitby není biblická cesta ke spáse.

Biblický způsob spásy je víra v Ježíše Krista. Jan 3:16 nám říká: “Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.” Spásy lze dosáhnout skrze víru (Efezským 2:8), přijetím Ježíše jako Spasitele (Jan 1:12), a tím, že mu budeš plně důvěřovat (Jan 14:6; Skutky 4:12), a ne tím, že odříkáš modlitbu.

Biblické poselství spásy, je jednoduché, jasné a úžasné zároveň. Všichni jsme spáchali hřích proti Bohu "(Římanům 3:23). Není nikdo, kromě Ježíše Krista, kdo by prožil celý život bez hříchu (Kazatel 7:20). Kvůli našemu hříchu, jsme byli souzeni Bohem (Římanům 6:23), naším trestem je fyzická smrt a následně smrt duchovní. To je náš zasloužený trest za hřích náš a není nic, co můžeme udělat, abychom si Boha usmířili. V důsledku jeho lásky k nám, se Bůh stal člověkem v osobě Ježíše Krista. Ježíš žil dokonalý život a vždycky učil pravdu. Nicméně lidstvo odmítlo Ježíše a nechalo ho ukřižovat. I přes tento hrozný čin Ježíš zemřel místo nás vzal na sebe břemeno rozsudku, a zemřel místo nás (2 Korintským 5:21). Poté byl Ježíš vzkříšen (1 Korintským 15), což prokazuje, že jeho oběť byla dostatečná, a že překonal hřích a smrt. V důsledku oběti Ježíše ', nám Bůh nabízí spásu jako dar. Bůh nás všechny vyzívá, abychom změnili naše vnímání Ježíše (Skutky 17:30) a přijali jeho oběť jako plně dostačující ke splacení našich hříchů. (1 Jan 2:2). Spásu lze získal tím, že přijmeme dar, který nám Bůh nabízí, ne skrze modlitbu.

To však neznamená, že by modlitba nemohla býta zapojena do přijetí spásy. Pokud rozumíte evangeliu, věříte, že je pravdivé a přijímáte Ježíše jako své spasení, je dobré a správné vyjádřit tuto svou víru modlitbou. Kominikace s Bohem skrze modlitbu, může být způsob jak se posunout od přijetí faktů o Ježíšovi k jejich plnému pochopení a k plné víře v Něj jako ve Spasitele. Modlitba může spojena s aktem umístění vaší víry v Ježíše pro spásu.

A přesto, je velmi důležité, aby jste nezakládali svou víru pouze na odříkávání modliteb.Odříkávání modlitby vás nemůže spasit! Pokud schcete přijmout spásu skrze Ježíše, vložte svou víru do Něj. Plně věřte v jeho oběť, která je dostačující za vaše hříchy. Plně se na Něj spolehněte jako na svého Spasitele.To je biblická cesta ke spáse. Pokud jste přijali Ježíše jako vého Spasitele, pak bez váhání, řekněte modlitbu. Řekněte Bohu jak vděční jste za Ježíše. Nabídněte Bohu modlitbu za jeho lásku a oběť. Poděkujte Jěžíši za to, že zemřel za vaše hříchy a zajistil vám spásu. Toto je biblické spojení mezi spásou a modlitbou.

Rozhodli jste se pro Krista po přečtení těchto stránek? Jestliže ano, prosíme, klikněte na tlačítko „Dnes jsem se rozhodl přijmout Ježíše Krista“ dole.Návrat na českou domovskou stránkuCo je to modlitba za spásu?