Právě jsem uvěřil v Ježíše Krista – a co dál?Právě jsem uvěřil v Ježíše Krista – a co dál?

Blahopřejeme! Učinil(a) jste rozhodnutí, které změní celý váš život! Možná se ptáte: „A co dál? Jak začít svou cestu s Bohem?” Následujících pět kroků, které uvádíme, vám ukážou cestu podle Bible. Když během své cesty budete mít otázky, prosíme, navštivte stránky http://www.gotquestions.org/Cesky

1. Zcela jistě je potřebné, abyste správně rozuměli spasení.

1.list Janův 5:13 nám říká: „Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.” Bůh si přeje, abychom spasení rozuměli. Bůh chce, abychom měli jistotu spasení. Zopakujme stručně základní body spasení:

a) Všichni jsme zhřešili. Všichni jsme se dopustili věcí, které Boha zarmucují (Římanům 3:23).

b) Za náš hřích si zasloužíme trest, který je věčným odloučením od Boha (Římanům 6:23). Ježíš zemřel na kříži, aby splatil dluh za naše hříchy (Římanům 5:8, 2. Korintským 5:21).

c) Ježíš umřel místo nás, vzal na sebe trest, který jsme si zasloužili my. Jeho vzkříšení dokazuje, že Jeho smrt byla dostatečným zadostiučiněním za naše hříchy.

d) Bůh dává odpuštění a spasení všem, kteří věří v Ježíše Krista a v jeho smrt jako platbu za naše hříchy (Jan 3:16, Římanům 5:1,Římanům 8:1).

Toto je poselství spasení! Jestliže jste uvěřil(a) v Ježíše Krista jako svého Spasitele, jste spasen(a)! Všechny vaše hříchy jsou odpuštěny a Bůh zaslíbil, že vás nikdy neopustí ani nezanechá (Římanům 8:38-39,Matouš 28:20). Pamatujte, že vaše spasení bylo získáno v Ježíši Kristu (Jan 10:28-29). Věříte-li jedině v Ježíše, jako svého Spasitele, můžete mít jistotu, že věčnost budete trávit s Bohem v nebesích!

2. Najděte si dobrý církevní sbor, kde se učí Bible.

Nemyslete na církev jako na kostel (budovu). Církevní sbor (nebo jednoduše církev), to jsou lidé. Je velice důležité, aby lidé věřící v Ježíše Krista měli vzájemné obecenství. Tohle je jedna z primárních funkcí sboru. Teď, když jste uvěřil(a) v Ježíše Krista, chtěli bychom vás povzbudit, abyste si našli sbor žijící podle Bible, někde ve svém okolí a pohovořili si s pastorem (duchovním). Povězte mu o své víře v Ježíše Krista.

Druhou funkcí sboru je vyučovat Bibli. Můžete se naučit aplikovat Boží přikázání ve svém životě. Porozumět Bibli je klíčem k úspěšnému a mocnému křesťanskému životu. 2. list Timoteovi 3:16-17 říká: „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.”

Třetí funkcí sboru je obecenství. Obecenství ve shromáždění je díkůvzdání Bohu za vše co vykonal! Bůh nás spasil. Bůh nás miluje. Bůh se o nás stará. Bůh nás vede a pomáhá nám. Proč bychom mu neděkovali? Bůh je svatý, spravedlivý, milující, milostivý a plný milosrdenství. Zjevení Janovo říká, “Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest.”

3. Každý den si vyhraďte určitý čas, kdy se soustředíte na Boha.

Je pro nás nesmírně důležité, abychom každý den trávili určitý čas plným soustředěním se na Boha. Někteří lidé tomu říkají „ztišení”. Jiní to nazývají „rozjímání”, protože to je čas zasvěcený Bohu a rozjímáme o Něm. Někteří tak dělají ráno, jiní raději večer. Není důležité, jak tento čas pojmenujete, nebo kdy si jej vyhradíte. Záleží na tom, abyste pravidelně trávili čas s Bohem. Co se děje během naší chvilky s Bohem?

a) Modlitba. Modlitba je jednoduše rozhovor s Bohem. Mluvte s Bohem o vašich potřebách a problémech. Poproste Boha, aby vám dal moudrost a vedl vás. Proste Boha, aby vám pomáhal ve vašich potřebách. Povězte Bohu, jak moc Ho milujete a jak jste vděčni za všechno, co pro vás dělá. O tomto je modlitba.

b) Čtení Bible. Kromě vyučování Bible ve sboru, v nedělní škole, anebo na Biblické hodině, potřebujete si číst v Bibli sami pro sebe. Bible obsahuje všechno, co potřebujete vědět, abyste mohli žít úspěšný křesťanský život. Je v ní Boží vedení v rozhodnutích, které v životě děláte, je tam návod jak poznat Boží vůli, jak sloužit jiným a jak duchovně růst. Bible je Boží slovo pro nás. Bible je v zásadě Boží manuál, jak máme žít svůj život, aby byl Bohu libý a nám prospěšný a uspokojující.

4. Rozvíjejte vztahy s lidmi, kteří vám mohou duchovně pomáhat.

1. Korintským 15:33 nám říká: „Neklamte se, špatná společnost kazí dobré mravy.” Bible obsahuje varování před „zlým” vlivem, který mohou lidé na nás mít. Trávit čas s těmi, kteří praktikují hříšné aktivity, nám přivodí pokušení. Charakter lidí, se kterými se zdržujeme se o nás „otře”. Proto je důležité obklopovat se lidmi, kteří milují Pána a jsou mu oddáni.

Pokuste se najít si jednoho – dva přátele, snad z vašeho sboru, kteří by vám pomáhali a povzbuzovali vás (Židům 3:13, 10:24). Požádejte své přátele, aby dohlíželi na vaše ztišení pravidelně, aby s vámi probírali vaše aktivity a vaši cestu s Bohem. Požádejte je, jestli i vy podobně můžete dělat totéž ve vztahu k nim. Neznamená to však, že se máte vzdát všech svých přátel, kteří neznají Pána Ježíše jako svého Spasitele. Buďte nadále jejich přítelem a milujte je. Jednoduše jim dejte znát, že Ježíš změnil váš život a vy už nikdy nemůžete dělat věci, které jste dělali předtím. Poproste Pána Boha, aby vám dával příležitost sdílet své zkušenosti s Ježíšem s vašimi přáteli.

5. Dejte se pokřtít.

Hodně lidí se ve věci křtu mýlí. Slovo „křtít” znamená být ponořen do vody. Křest je biblický způsob jak veřejně vyznat svou víru v Krista a svůj závazek následovat Ho. Akt ponoření do vody ilustruje, že jsme pohřbeni spolu s Kristem. Akt vynoření z vody znázorňuje Kristovo vzkříšení. Být pokřtěn znamená ztotožnit se s Ježíšovou smrtí v pohřbu a vzkříšení (Římanům 6:3-4).

Křest sám o sobě nás nespasí. Křest nesmazává naše hříchy. Křest je krokem poslušnosti, veřejným vyznáním víry v Krista a vašeho odhodlání následovat Ho. Jste-li připraven(a) ke křtu, měli byste o tom promluvit se svým pastorem.Návrat na českou domovskou stránkuPrávě jsem uvěřil v Ježíše Krista – a co dál?