Jak se mohu stát Božím dítětem?Otázka: Jak se mohu stát Božím dítětem?

Odpověď:
“Těm pak, kteří ho přijali (Ježíš) a věří v jeho jméno, dal mock stát se Božími dětmi.” (Jan 1:12)

“Musíte se znovu narodit”
Když navštívil religiozního vůdce, Nicodema, Ježíš ho neujišťoval, že existuje nebe, místo toho řekl: “Amen, Amen, pravím tobě, nenarodí.li se kdo znovu nemůže spatřit království Boží.” (Jan 3:3)

Když se člověk narodí poprvé. Zdědí hříšnou podstatu, která pochází z Adamovy neposlužnosti v Rajské zahradě. Nikdo nemusel dítě učit jak hřešit. Ono přirozeně následuje své vlastní špatné touhy, které vedou k takovým hříchům, jako je lhaní, krádež a nenávist. Více než Božím dítětem je dítětem neposlušnosti a hněvu.

“I vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy, v nihž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těh, ktří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k nim kdysi patřili, žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vest svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní.” (Efezským 2:1-3)“

Jako děti hněvu, zasloužíme být odděleni od Boha v pekle, naštěsí tato pasáž pokračuje, “Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy.(Milostí jsme spaseni!)”

Jak jsme byli probuzeni k životu s Ježíšem/ narodili se znovu/ stali se dětmi Božími? Musíme přijmout Ježíše!

Přijetí Ježíše
“Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.” (Jan1:12)

Tahle pasáž jasně vysvětluje, jak se stat Božím dítětem, Musíme přijmout ježíše tím, že v Něj budeme věřit. Co bychom si měli uvědomit o Ježíši?

Za prvé, musíme uznat, že Ježíš je věčný Syn Boha, který se stal člověkem. Zrozený s pomocí Ducha svatého skze Pannu Marii. Ježíš nezdědil Adamovu hříšnou podstatu. Proto je nazýván druhým Adamem (1 Korintským 15:22). Zatímco Adamova jediná neposlušnost uvrhla celý svět do hříchu, Kristův dokonalý život dokáže pokrýt naše hříšné životy. V odpověď se musíme kát (odvrátit se od hříchu) a věřit, že Jeho dokonalý život nás může očistit.

Za druhé, musíme věřit v Ježíše jako Spasitele. Boží plán byl, obětovat svého dokonalého Syna na kříži, aby tím splatil trest, který si zasloužíme za své hříchy: smrt. Kristova smrt osvobozuje ty, kteří Ho přijímají pod pohrůžkou trestu a sílou hříchu.

Konečně, musíme následovat Ježíše jako Pána. Po zmrtvýchstání Ježíše jako Výtěze nad hříchem a smrtí převedl na něj B§h všechnu autoritu. (Efezským 1:20-23)Ježíš vede všechny, kdo ho přijímají a soudí všechny (Skutky 10:42), kteří ho odmítají.

Z Boží milosti nám bylo dáno pokání a víra ve Spasitele a Pána. Narodíme se znovu do nového života jako děti Boží. Jen ti, kdo přijmou Ježíše – ne pouze vědomí o Něm, ale plně se na Něj spolehnou, že je spasí, odevzdají se mu jako Pánu a budou ho milovat jako velký poklad – stanou se Božími dětmi.

Stát se Božím dítětem
“Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi Ti se nenarodili jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha.” (Jan 1:12-13).

Stejně tak jako nemáme kontrolu nad svým přirozeným narozenením, nemůžeme zapříčinit, abychom se narodili do Boží rodiny děláním dobrých skutků nebo vyčarovat svou vlastní víru. Jak praví výše zmíněné verše, Bůh je ten, kdo “dává právo” podle své laskavé vůle. “Hleďte jak velkou lásku nám otec daroval, byli jsme nazváni dětmi Božími a jsme jimi.” (1 Janův 3:1) přesto, Boží děti nemají být hrdé, mají se pyšnit pouze Bohem. (Efezským 2.8-9)

Děti rostou do podoby svých rodičů. Stejně tak, Bůh chce, aby Jeho děti byly více a více jako Ježíš. Přesto že, budeme dokonalí jen v nebi, děti Boží by neměli hřešit. “Dítky, ať vás nikdo neklame: Spravedlivý je ten. Kdo činí spravedlnost – tak jako on je spravedlivý. Kdo však se dopouští hříchu je z ďábla, protože ďáběl od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, by zmařil činy ďáblovy. Kdo je narozen z Boha nedopouští se hříchu, protože boží símě v něm zůstává; by ani nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. Podle toho lze rozeznat děti Boží a děti ďáblovy. Není z Boha kdokoliv nečiní spravedlnost a nemiluje svého bratra.” (1 Janův 3: 7-10)

Nepleťte se, Boží dítě nemůže přestat být Božím dítětem, tím že zhřeší. Ale někdo, kdo hřeší (tzn. Někdo, kdo si souvisle užívá hřích bez touhy po následování Krista a Jeho Slova), ukazuje se, že takový člověk se nikdy znovu nenarodil. Takovým lidem Ježíš řekl: “Váš otec je ďábel a vy chcete dělat co on žádá.” (Jan 8:44) Na druhou stranu Boží děti už netouží po uspokojení hříchu ale touží poznat lásku a slávu jejich Otce.

Výhody toho, být Božím dítětem jsou nezměrné. Jako Boží děti jsme součástí Boží rodiny (církve), příslib domova v nebi, je nám dána možnost příbližit se v modlitbě Bohu jako Otci. (Efezským 2.19, 1 Petrův 1:3-6, Římanům 8:15)

Odpověz na volání Boha, kaj se z hříchů a věř v Krista. Staň se dítětem Božím ještě dnes!

Rozhodli jste se pro Krista po přečtení těchto stránek? Jestliže ano, prosíme, klikněte na tlačítko „Dnes jsem se rozhodl přijmout Ježíše Krista“ dole.Návrat na českou domovskou stránkuJak se mohu stát Božím dítětem?